Vårt hållbarhetsarbete

Circlas verksamhet ska bidra till positiva effekter inom miljö och andra hållbarhetsfrågor. Vi jobbar aktivt för ett ansvarsfullt företagande genom strukturerade arbetssätt inom miljö, arbetsmiljö och kvalitét. För att säkerställa vilka hållbarhetsområden vi ska arbeta med analyseras årligen intressentkrav och betydande aspekter för varje del.

Lagar & Krav

Genom aktiv lagbevakning som årligen dokumenteras i ett lagefterlevnadsregister har vi god kontroll över vilka aktuella lagar, krav och eventuella lagändringar som berör oss.

Policys

Våra policys uttrycker Circlas långsiktiga åtaganden inom det område policyn behandlar och utgör grunden för utveckling och tillämpning av arbetet inom berört område.
De är alltid aktuella och uppdateras kontinuerligt utifrån eventuella ändringar och resultat som uppkommer inom verksamheten.

Leverantörer & Underentreprenörer

Circlas påverkan består inte bara av vår egen verksamhet, utan också av de aktörer som är knutna till oss. Alla företag vi samarbetar med utvärderas årligen för att säkerställa att de når upp till våra krav.

Miljö

Vi vet att en ansvarsfull hantering av avfall leder till en mer hållbar värld. Vi vill ständigt utvecklas och söker hela tiden nya lösningar för att så mycket som möjligt skall kunna återanvändas och återvinnas. Genom en noggrann sortering kan avfallet nyttjas på bästa sätt och bli till nya resurser medan vi samtidigt undviker deponering i största möjliga mån.

Kvalitét

Vårt egenupprättade kvalitétsledningssystem hjälper oss att kontinuerligt utvecklas och bli ännu bättre. Kvalitétsarbetet baseras på de sju principerna kundfokus, ledarskap, förbättring, relationshantering, processinriktning, faktabaserade beslut och medarbetarnas engagemang. Kvalitétsledningssystemet tillämpas dagligen och certifieras senast 2023.

Arbetsmiljö

En bra och trivsam arbetsmiljö är viktigt för oss. Vi är övertygade om att en eftersträvansvärd arbetsmiljö inte bara är säker, utan också inkluderar alla medarbetare, premierar transparens, utövar kompetent ledarskap och har upprättade rutiner som förtydligar utförande och förväntningar. Våra värdeord “Mod, Drivkraft & Omtanke” ska bidra till att

Mångfald och jämställdhet

Att förespråka mångfald och jämställdhet är en självklarhet för oss. En del av detta är att vi tillämpar fördomsfri rekrytering. Våra väl utarbetade rekryteringsprocesser fokuserar på kompetenser. Vi upprättar kravprofiler baserat på behovsanalyser och bortser från personliga brev, medan våra platsannonser utformas med könsneutrala titlar. Det är tydligt stipulerat i våra Allmänna ordningsregler, som är en stående bilaga i alla Circlas anställningsavtal, att kränkande behandling inte får förekomma på Circla och vilka konsekvenser det kan få.

Vi är medlemmar i Återvinningsindustrierna

Återvinningsindustrierna är en branschorganisation för privata återvinningsföretag som arbetar för ökad resurseffektivitet med fokus på miljö och etik i sin verksamhet. Circlas medlemskap i Återvinningsindustrierna innebär ett stort ansvar och är en kvalitétsstämpel som regleras av branschorganisationens uppförandekod och riktlinjer för etiskt företagande. ÅI:s värdegrund har fokus på frågor som avhandlar återvinningens samhälls- och miljönytta, avfallshierarkins styrning, utveckling genom kunskap och konkurrens, innovation och företagande samt etik och ansvarsfullt företagande.

Vi är underentreprenör till Stockholm Vatten & Avfall

Stockholm Vatten & Avfall har bland annat hand om Stockholms Stads avfallshantering. SVOA upphandlar godkända underentreprenörer för utföranden som faller under deras ansvarsområden, och vi är mycket stolta över att vara en av dessa. Kraven på oss som upphandlad underentreprenör är bl.a. att vi ska erbjuda våra anställa bra arbetsvillkor, att vi har relevanta ansvarsförsäkringar och alla nödvändiga tillstånd som krävs för vår bransch.

Ett av Stockholm stads mål som ingår i SVOA:s noga utarbetade avfallsplan är att öka insamlingen av utsorterat grovavfall; därav rapporterar vi månatligen in våra grovavfallshämtningar i en gemensam rapporteringsfil så att Stockholms avfallsflöden kan mätas.