Vi gillar att ta ansvar

Att ta hand om avfall är ett stort ansvar. Vår gemensamma framtid påverkas i hög grad av hur vi hanterar vårt avfall. Därför tycker vi att det är viktigt att vi inte bara uppfyller kraven som ställs på oss utan att vi årligen utvecklar våra mål baserat på våra betydande miljöaspekter.

Circla Recycling vill hjälpa kunder genom att erbjuda enkla, effektiva och miljövänliga tjänster för återanvändning och återvinning av olika typer av avfall. Circlas kärnverksamhet bidrar till en positiv miljöeffekt genom att följa avfallshierarkin och prioritera återanvändning. Tack vare vår egen anläggning har vi kontroll över att avfall som inte kan återanvändas sorteras upp på detaljnivå och körs iväg till rätt slutdestination. I och med att transport är det område där vi påverkar miljön mest i en negativ bemärkelse är detta ett område vi arbetar kontinuerligt med att förbättra oss i.

För att lyckas med detta åtar vi oss att:

  • Högsta ledningen använder miljöledningssystemet som en naturlig del av planeringen och styrningen av verksamheten.

  • Följa gällande miljölagstiftning och andra bindande krav, förväntningar och behov från våra intressenter.

  • Ständigt minska den miljöbelastning vår verksamhet förorsakar genom effektivare planering, utnyttjande av energi, transporter, förbrukningsmaterial och råvaror. 

  • Motivera och utbilda våra medarbetare till att vara delaktiga i vårt miljöarbete och öka våra positiva miljöeffekter 

  • Alla medarbetare tar ett personligt ansvar för miljö genom att förebygga och minimera negativ miljöpåverkan i det dagliga arbetet

  • Samverka med våra leverantörer och därmed utveckla miljöanpassad logistik vid transport av avfall 

  • Söka minsta möjliga miljöpåverkan vid val av produkter och vid planering av transporter och resor

  • Sträva efter att tillsammans med våra samarbetspartners hitta resurssnåla och miljöriktiga lösningar i våra gemensamma lokaler

  • Hushålla med resurser och ha högsta möjliga nivå på återanvändning och återvinning

  • Ständigt förbättra vårt miljöarbete för att uppnå bättre miljöprestanda

Marc Ericsson, VD
Minette Andersson, Operativ chef & miljöansvarigISO-
certifiering

Vi är mycket stolta över att vara certifierade mot miljöledningssystemet ISO 14001. Med detta certifikat visar vi verkligen för våra kunder och samarbetspartners att vi tar vårt miljöarbete på allvar. ISO 14001 möjliggör en ännu bättre struktur och uppföljning på vårt miljöarbete och på så vis kan vi minska vår miljöpåverkan ytterligare.

Stockholm Vatten

Vi är ett av få företag som får hämta grovavfall i Stockholm. Vårt nära samarbete med Stockholm Vatten är viktigt för oss och något vi är mycket stolta över. Stockholm Vatten har olika krav på oss leverantörer. Bland annat hur avfall transporteras, sorteras och tippas.

Läns-
styrelserna

Vi har tillstånd till yrkesmässiga vägtransporter av farligt avfall och avfall som inte är farligt avfall. Länstyrelsen är ansvarig över företag som bedriver yrkesmässig trafik. Tillstånden gäller för transporter i Sverige.

Transport-
styrelsen

Vi har transportstyrelsens tillstånd för yrkesmässigt bedrivande av godstransporter på väg samt personal i ledningsposition som har Transportstyrelsens yrkeskunnande för godstransporter på väg.

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter i enlighet med GDPR. Vi lagrar kontaktuppgifter och personnummer. Personnummer behöver vi för att göra kreditupplysningar i enlighet med våra allmänna villkor. Vi behöver också personnummer för fakturering. I övrigt sparas beskrivning från utförda uppdrag i vårt bokningssystem som endast behörig/relevant personal har tillgång till.
Vid fjärrstyrning för support berörs endast det system Circla får support från. Dvs inga obehöriga kan få tillgång till uppgifter som är sparade i ett annat system.

Dina kontaktuppgifter delas med underentreprenör via mail på begäran. Så fort en underleverantör kopplas in gäller deras biträdesavtal för GDPR. Du som kund ansvarar för att begära ut det vid intresse.
Ibland gör vi utskick till våra befintliga kunder. Det kan vara marknadsundersökningar i syfte att förbättra vår hantering eller i rent marknadsföringssyfte. Du har rätt att be oss ta bort dig ur vår maillista och du får då inga flera utskick. Detta innebär inte att din mailadress försvinner ur vårt bokningssystem för framtida bokningar.

KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Vår hjälpsamma kundservice har öppet måndag-fredag 7-17.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så fort vi kan!


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer