Dödsbo > Förvaltning av dödsbo
 
 
 

Förvaltning av dödsbo

Dödsboets delägare ansvarar för förvaltningen utav dödsboet fram till dess att arvskiftet ägt rum. När arvskiftet är genomfört upphör dödsboet att existera.
Kan dödsboets delägare inte komma överens om hur förvaltningen av dödsboet ska ske eller om en arvstvist skulle uppstå kan man lämna in en ansökan till Tingsrätten om att få en boutredningsman förordnad.  Är bouppteckningen redan utförd skall en kopia på denna skickas med i ansökan. Om inte behöver man i ansökan specificera dödsboets samtliga ägare samt information om en eventuell testamentsexekutor.

Den avlidnes sista vilja har alltid företräde så om en testamentsexekutor finns omnämnd i testamentet så är det denna person som skall utses till boutredningsman. Om inget testamente är skrivet eller om den avlidne inte önskat någon särskild testamentsexekutor utser Tingsrätten en boutredningsman. Vanligtvis brukar detta vara en advokat men det kan även vara en av dödsboets delägare. Har dödsbodelägarna själva en önskan om vem som ska utses till boutredningsman behöver Tingsrätten dock ta hänsyn till detta.

När boutredningsmannen väl har utsetts är dennes uppgift att företräda dödsboet och förbereda för bodelning och arvskifte. Detta innebär bland annat att man har ansvar för att se till att eventuella tvister löses samt att se till att dödsboets skulder betalas. Tillgångar såsom fastigheter ska avyttras, ägde den avlidne företag skall dessa avvecklas alternativt ansöka om konkurs för dessa.

Boutredningsmannen behöver ha skriftligt tillstånd av dödsboets samtliga delägare innan eventuella fastigheter säljs. När dödsboet väl är klart för bodelning och/eller arvskifte skall boutredningsmannen snarast meddela dödsbodelägarna om detta. En förordnad boutredningsman har alltid redovisningsplikt  och måste redovisa detta senast den 1 april nästföljande år.

Skulle boutredningsmannen orsakat någon skada på dödsboet till följd av sitt förvaltningssätt är denna skyldig att ersätta dödsboet för skadan, oavsett om skadan skett avsiktligt eller ej.KONTAKTA OSS
0200-22 05 22

Växeln är öppen måndag-fredag 7-17.
Chatten är öppen måndag-fredag 7-16.
Övriga tider samt helg går det jättebra att maila till [email protected] så återkommer vi så snart vi kan.


Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer


 
 

Våra samarbetspartners

Klicka för att läsa mer